Producenci

Statystyki

Products stats:
111
Categories stats:
11
New products stats:
2
On sale stats:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Łożyska wieńcowe

 1. Definicje

 1. Regulaminniniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Balnex, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży;

 2. Sklepsklep internetowy dostępny pod domeną sklep.lozyskawiencowe.pl, którego właścicielem jest Balnex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 3. BalnexBalnex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000220751, NIP: 6452351540, będąca stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;

 4. Klientosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna, które zawierają z Balnex Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Sklepu są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;

 5. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z Balnex z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

 6. Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Balnex a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;

 7. Produktyprodukty magnetyczne, w tym w szczególności magnesy, soczewki magnetyczne, separatory magnetyczne, miotły magnetyczne inne towary o właściwościach magnetycznych, stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;

 8. Koszykelement oprogramowania Sklepu, narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;

 9. Rejestracjaprocedura prowadząca do utworzenia Konta, umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła;

 10. Kontozbiór zasobów i uprawnieńw Sklepie przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez Balnex dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie;

 11. Konsumentkonsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 

 

 1. Informacje ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Balnex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Dane:

 • NIP: 6452351540

 • Regon: 278324655

 • adres: ul. Zagórska 159, 42-680 Tarnowskie Góry

 • tel.: 32 768 34 41

 • e-mail: Balnex@Balnex.pl

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności sprzedaży Produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Balnex.

 2. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Balnex udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów oraz umieszczanie przez Klientów danych służących do ich identyfikacji (Klienci zarejestrowani).

 2. Klient, w celu skorzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Balnex. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, a także posiadać konto poczty e-mail.

 3. Balnex może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Balnex w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Balnex z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

 4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Balnex, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Rejestracja w Sklepie

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mają możliwość m.in. śledzenia historii swoich zamówień, powtarzania dotychczas złożonych zamówień.

 3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy i hasło, a jeśli nie jest Konsumentem – dane identyfikujące swoje przedsiębiorstwo). Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu Umowy i założeniu Konta.

 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk zarejestruj się”, powstaje Konto Klienta oraz wysłany zostaje e-mail potwierdzający założenie konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Balnex a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Balnex i prowadzenie Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach Sklepu, w jego prawej górnej części (logowanie).

 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Balnex drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail balnex@Balnex.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie transakcji oraz krótki opis reklamacyjny. Balnex dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.

 6. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Balnex dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@Balnex.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Balnex usunie Konto Klienta.

 7. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Balnex z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 1. Warunki sprzedaży

 1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie w ramach poszczególnych kategorii.

 2. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

 1. Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka. Po dokonaniu wyboru Produktu, określa liczbę jego sztuk lub metrów długości. Następnie Klient może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu poprzez wybranie opcjizłóż zamówienie”.

 2. Po przejściu do kasy, Klient określa sposób dostawy (przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty w siedzibie Balnex) oraz zapłaty (przedpłata on-line na konto bankowe Balnex, płatność kartą płatniczą, przedpłata na podstawie faktury pro forma, płatność za pośrednictwem PayU).

 3. Następnie Klient podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, ewentualnie uwagi dodatkowe i – jeśli nie jest Konsumentem – dane swojego przedsiębiorstwa.

 4. Ostatnim etapem jest podsumowanie zamówienia. Po sprawdzeniu danych swojego zamówienia, Klient składa zamówienie naciskając na przycisk: „Zamawiam”.

 1. Balnex wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.

 2. Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przesłanej przez Balnex wiadomości e-mail. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami, z którymi Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury określonej w punkcie V.2 lit. a) – d) powyżej, tj. po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „Wyślij zamówienie i zapłać”.

 3. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.

 4. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi 2-3 dni roboczych, chyba że w opisie produktu określono inaczej. Balnex jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Balnex udziela gwarancji na Produkty, z wyjątkiem ich zużywalnych elementów.

Gwarant: Balnex Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Adres: ul. Zagórska 159, 42-680 Tarnowskie Góry

Czas trwania: 2 lata

Obszar obowiązywania: Polska

Zakres odpowiedzialności Balnex: Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i wskutek używania Produktów w sposób niezgodny z zaleceniami Producenta i DTR.

Uprawnienia Klienta: Jeśli Produkt nie ma deklarowanych w Sklepie właściwości, Balnex jest zobowiązane do zwrotu zapłaconej ceny Produktu, wymiany produktu lub jego naprawy.

 1. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: balnex@Balnex.pl i powinna określać co najmniej:

 • dowód zakupu;

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

 • uwagi do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (np. wymiana Produktu na Produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

 1. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktów, których dotyczą postanowienia ust. 3 i następne poniżej.

 3. Balnex udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Klient może także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich.

 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo to nie przysługuje w stosunku do Produktów wykonanych według specyfikacji tego Klienta.

 6. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 7. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu

 1. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter w pełni dobrowolny, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi rejestracje konta użytkownika.

  W przypadku składania zamówienia podanie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 2. Administratorem danych osobowych użytkownika jesteśmy My – BALNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680 Tarnowskie Góry), przy ul. Zagórskiej 159, wpisana do KRS pod nr 0000220751, NIP:6452351540

   

 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail: balnex@balnex.pl

   

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:

  - rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym Administratora – sklep.lozyskawiencowe.pl na podstawie wyrażonej zgody (poprzez wyraźne działanie – żądanie rejestracji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  - zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia wybranej przez użytkownika usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  - realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  - podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia Administratorowi obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze,

  - podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru,

  - podmiot świadczący usługi hostingowe w celu wykonywania na rzecz Administratora usługi przechowywania danych użytkowników na zabezpieczonym serwerze,

  - podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania na rzecz Administratora usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.

 6. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 7. Przekazane przez użytkownika dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązania podatkowe) związanych z wykonaniem umowy. Następnie zostaną usunięte.

 8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec użytkownika jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jednocześnie informujemy, że każdemu użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,

 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 6. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów,

 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Klient może zapisać się do serwisu rozsyłającego wiadomości o nowościach w Sklepie (newsletter) poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym w Sklepie i potwierdzenie kliknięciem na przycisk: „Wyślij”.

 2. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Usuń mnie z listy” dostępnej w mailu aktywującym newsletter.

 3. Balnex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Sklepie.

 4. O zmianie Regulaminu Balnex poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zarejestrowani Klienci otrzymają również odpowiednią informację na podane adresy e-mail. Balnex poinformuje, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów i Umów Sprzedaży.

 5. W przypadku zdarzeń losowych zamówienie może zostać anulowane bez podania przyczyny.

 6. W przypadku zmiany Regulaminu przez Balnex, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

 7. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:602be8c5ba084c0c668d18290da6fa15#0}